قبائل عرب خوزستان

تیره های بنی طرف در دوره قاجاریه

تیره های بنی طرف در دوره قاجاریه

الف تیره های بیت صیاح

البوجلال ساکن خفاجیه کناره رود کرخه عده نفوس 1400نفر

اهل الشاخه در کنار نهر فنیخی و ساعدی عده نفوس 1200 نفر

ال ابو مغنیم در کنار رود مالکیه عده نفوس600نفر

ال ابو عفره در کنار رود مالکیه عده نفوس300نفر

اهل العرگات درکنار نهر سابله عده نفوس800 نفر

البو چلده درکنار نهر سابله عده نفوس 850نفر

البو حمادی درکنارنهر سابله عده نفوس600 نفر

البو علوان در کنارنهر سابله عده نفوس 350 نفر

بیت حاج سالم در کنارام الصر عده نفوس 1250نفر

الصیادر در کنار نهر تیل عده نفوس 1400نفر

الفریسات ساکن عباسی وشماریه و جلالیه عده نفوس 340 نفر

تیره مزرعه در روستای ابو حمیضه در حومه خفاجیه عده نفوس 400 نفر

 

 

ب تیره های بیت سعید

تیره مرمض در کناررود مالکیه عده نفوس 700 نفر

تیره لعبیات در کنار نهر فنیخی عده نفوس 1500نفر

تیره البو حردان در کنار نهر حمیضه عده نفوس 250نفر

تیره البو حرز ساکن مالکیه عده نفوس 500 نفر

تیره الصوالح ساکن بخش بستان عده نفوس1500 نفر

تیره بیت اسنیسل در کنار نهر فنیخی و سابله عده نفوس 30 نفر

تیره منابیه در کنار نهر ریسم عده نفوس 300 نفر

تیره السعدون در کنار مرداب فنیخی عده نفوس 300 نفر

تیره ال سواهه در کنار یرایر (جرایر) عده نفوس350 نفر

تیره ال کروشات در کنار رمیسیم عده نفوس 550 نفر

تیره البو عبید در روستاهای ورطه - صالح و ساریه عده نفوس 1500 نفر

تیره محمد العبید در روستای جالیه و بریچه عده نفوس 20 نفر

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۶ساعت ۲۲:۲۶ بعد از ظهر  توسط فرید   |